جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ30/4/75 شماره دادنامه68 کلاسه پرونده75/29
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای صفدر تقی نژاد به وکالت از آقای حسن مایلی و…
موضوع شکایت و خواسته . ابطال نامه های شماره 2930/1 – 28/6/73 شهرداری همدان و نامه شماره 21349 – 6/7/73 اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان و 17051/42 مورخ 14/5/72 استان همدان.
مقدمه .شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: شهرداری همدان باستناد شماره 17051/42- 24/5/72 استانداری محترم همدان تفکیک باغات ممنوع و غیر قانونی اعلام نموده است اداره ثبت همدان نیز با استناد بنامه مورخ 28/6/73 شهرداری همدان و نامه 7051/42 –24/5/72 استانداری همدان تفکیک باغات را ممنوع اعلام داشته است اولاً نامه شماره 17051/42- 14/5/72 استاندار همدان درخصوص مجوز ساخت و ساز اراضی کشاورزی و باغات در محدوده شهر می باشد نه افراز آنها برفرض اینکه منظور از نامه مذکور هم دستور به عدم تفکیک یا افراز باغات باشد در این صورت نیز نامه مذکور مخالف با قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب 1375 بوده و چنین نامه ای قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نامه استانداری نمی تواند ناقض قانون باشد نتیجتاً درخواست ابطال نامه مورخ 28/6/73 شهرداری همدان و 6/7/73 اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان را دارم.
شهردار همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4670 – 7/3/74 اعلام داشته اند: نامه این شهرداری هیچگونه منافاتی با خواسته واقعی وکیل خواهانها ندارد.
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 7006 – 7/3/74 روند اقدامات انجام شده را مطابق پرونده ثبتی اعلام داشته اند استاندار همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14513/62 – 3/4/75 اعلام داشته اند: در سالهای اخیر بیش از 550 هکتار از باغات شهر همدان تخریب و به فضاهای مسکونی تبدیل گشته است لذا کمسیون ماده 5 شورای شهرسازی و معماری استان در اجرای بخشنامه شماره 113/170/5066 – 7/1/72 وزیرمحترم کشاورزی و نامه شماره 1240 – 7/2/73 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر دستور مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 – 22/3/73 وزیر محترم کشور با توجه به بند 1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/300 – 25/3/75 وزیر محترم مسکن و شهرسازی به استانها ابلاغ گردیده است کل باغات درون حصار و بیرون از حصار داخل محدوده قانونی شهر همدان را به فضای سبز عمومی تبدیل نموده است که در دراز مدت آنها توسط شهرداری تملک گردد و در طی این مدت از هرگونه ساخت وساز بنابراین باغات جلوگیری بعمل آید, تا فضای سبز باقیمانده حفظ گردد درخواست شاکیان در چهارچوب بند 2 بخشنامه وزیر محترم مسکن وشهرسازی نیست که به استناد آن بتوان تفکیک و افراز را انجام داد بلکه در قالب بند 1 تصمیم گیری شده است و بند 2 تصریح نموده است که باغاتی که فاید کاربری بند می باشند می توانند در شرایطی افراز و تفکیک شوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه نامه های شماره 2930/1 – 28/6/73 شهرداری همدان و 21349 _ 6/7/73 اداره کل ثبت اسناد و املاک همدان و 17051/42- 14/5/72 استانداری همدان مستقلا متضمن وضع مقررات آمره خاص نیست لذا از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
-------------------------------------
شماره: 21349 - 6/7/73

جمهوری اسلامی ایران
قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ادار کل ثبت استان همدان
بسمه تعالی
آقای صفدر تقی نژاد وکیل مالکین پلاک 11/3 حومه بخش یک همدان
عطف بنامه شماره 53 –1/3/73 اعلام می دارد:
شهرداری منطقه یک همدان طی نامه شماره 2930/1- 28/6/73 اعلام داشته باستنادنامه شماره 7051/42 – 24/5/72 استانداری محترم همدان تفکیک باغات ممنوع و غیر قانونی است .
کاظم شمس
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
---------------------------------------
شماره : 2930/1 - 28/6/73

جمهوری اسلامی ایران
شهرداری همدان
اداره محترم کل ثبت اسناد و املاک همدان
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره 15883 در خصوص ملک شماره 11 فرعی از شماره سه اصلی باطلاع می رساند با توجه به نامه شماره 7051/42 – 24/5/73 استانداری محترم تفکیک باغات ممنوع و غیر قانونی است.
سرپرست شهرداری همدان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
68
تاریخ تصویب :
1375/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :