×

تقاضای ابطال آئین نامه اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران

تقاضای ابطال آئین نامه اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران

تقاضای-ابطال-آئین-نامه-اجرائی-لایحه-قانونی-حفظ-و-گسترش-فضای-سبز-در-شهر-تهران

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ8/2/75 شماره دادنامه19 کلاسه پرونده 73/177
مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته . ابطال آئین نامه اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران مصوب 1/7/59.
مقدمه.شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:
مستند شهرداری در تهیه و تصویب آئین نامه مورد بحث ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب خرداد ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می باشد اما این مقررات متضمن اختیار و صلاحیتی برای شهرداری تهران برای تهیه و تصویب یک آئین نامه اجرائی و تاسیس یک کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدید نظر برای اعلام ملک خصوصی افراد بعنوان باغ نیست. اجازه برای اجرا قانون مستلزم اجازه برای تشخیص باغ نیست . این دو چیز متفاوت میباشد . ازطرفی مرجع تشخیص باغ کمیسیون پیش بینی شده در ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 میباشد . آئین نامه مورد مورد شکایت ازنظر محتوی ومفاد متضمن اصول وقوعدی است که انشا این قواعد واصول از نظر ماهیت ازخصائص قوه مقننه میباشد ووضع این گونه مقررات خارج از حدود صلاحیت مراجع اداری است .
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14456/ 317-10/8/74 اعلام داشته اند :
اولین موضوعی که بانظر بماده یک قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهر ها مصوب 3/3/59 مورد توجه واقع میشود این است که شنا سایی محلهای مذکور ( مشمول قانون ) بعهده کدام مرجع است .درپاسخ به این سئوال ذیل ماده استنادی مقرر میدارد :
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب شورای شهر قابل اجرا است.بررسی سایرمواداین قانون مفید این معنا ست که اجرای این قانون مستلزم شناسائی محلهای مشمول قانون است وباعدم امکان شناسائی محلهای مذکور اجرای قانون غیر ممکن خواهد بود .لذا در اجرای قسمت اخیر ماده 1پیش بینی معیارهای شناسائی باغ ضروری است که این معیارها در ماده 3 آئین نامه معترض پیش بینی گردیده است وشناسائی محلهای مشمول قانون از طرف شهرداری بالحاظ ضوابط اجرائی مقرر با عنایت باینکه شهرداری مامور اجرائی قانون است امری بدیهی است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل وپساز بحث وبررسی واستماع توضیحات نماینده اداره کل حقوقی شهرداری تهران و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات
باتوجه به لایحه جوابیه وکیل شرکت شاکی وتوضیحات حضوری نمایندگان شهرداری مبنی بر انتقا موضوع آئین نامه اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز بلحاظ وضع آئین نامه جدید موردی برای رسیدگی واظهار نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمی باشد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری
حسین محقق
----------------------------------------

سازمان پارک ها
بسمه تعالی
آئین نامه اجرائی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران مصوب 1/7/1359
ماده یک : در اجرای مقررات لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری موظف است مشخصات درختان باغات و محلهایی که به صورت باغ شناخته می شوند در محدوده قانون و حریم شهر در فرم مخصوص (شناسنامه) به شرح زیر در 2 نسخه تهیه و تنظیم و یک نسخه آنرا بمالک یا متصرف ملک تسلیم نماید مشخصات شناسنامه شامل : نوع _ تعداد _ محیط بن در خت و نام و نشانی کامل مالک ملک می باشد.
ماده دو: شهرداری مکلف است مشخصات درختان معابر _ میادین _ بزرگراهها و پارکهای عمومی را از جهت نوع درخت _ محیط بن و محل وقوع درخت فهرست وار تهیه و تنظیم و نسبت به تعیین شماره و نصب پلاک بر روی درختان اقدام نماید.
ماده سه : محلهایی از نظر این آئین نامه باغ شناخته می شوند که دارای مشخصات زیر باشند:
الف _ مجموع مساحت محل بیش از پانصد متر مربع باشد.
ب _ درهر 9 متر مربع حداقل یک اصله درخت غیر مثمر و یا در هر 16 متر مربع یک اصله درخت مثمر غرس شده باشد.
ماده چهار : مالکین باغات و محلهای مشمول قانون در صورت وجود یکی از شرایط زیر می توانند با موافقت شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام نمایند:
الف _ درخت بعلت افت زدگی یا بی آبی و یا علل غیر عمد دیگری خشک شده باشد .
ب _ درخت غیر مثمر که بن بهروری رسیده باشد (حداقل محیط بن 50 سانتیمتر باشد).
ج _ درخت در محل احداث ساختمان یا مسیر راه واقع و یا مانعی برای انجام امری که ضرورت اجرا آن برای شهرداری احراز شد است محسوب شود.
د _ درختی که شرف سقوط است
ه _ در مورد اصلاح یا احیا درخت و سایر موارد پیش بینی نشده ای که قطع درخت ضرورت دارد .
تبصره 1 _ در کلیه مواردی که قطع درخت ضروری بنظر می رسد شهرداری موظف است مالکین یا متصرفین محل را ملزم نماید براساس مقررات تبصره 3 ماده 4 قانون اقدام به غرس درخت نمایند.
تبصره 2 _ در صورتیکه غرس درخت های موضوع تبصره فوق به علت برای متقاضی مقدور نباشد شهرداری موظف است کلیه هزینه غرس درخت یا درختان را از متقاضی اخذ و در حساب مخصوص نگهداری و کلیه وجوه دریافتی را در فصل مناسب و محل مناسب صرف کاشت درخت نماید.
ماد پنج _ در صورتیکه درختان واقع در معابر و میاهین مانع عبور و مرور یا مزاحمتی برای مالکین مجاور فراهم کرده باشد شهرداری می تواند با قطع یا انتقال آن موافقت و کلیه خسارات وارده به شهرداری را به منظور حفظ و حقوق و اموال عمومی از متقاضی دریافت نماید بدیهی است در مواردی که شهرداری در جهت مصالح عمومی شهر راسا اقدام به قطع درخت می نماید اخذ غرامت از اشخاص موضوعاً منتفی است.
ماده شش : در صورتیکه شخصی یا اشخاصی موجبات اتلاف و امحا درختان معابر میادین _ بزرگراهها و پارکهای عمومی را فراهم نمایند و یا به نحوی از انحا صدمه به درختان مزبور وارد نمایند شهرداری موظف است علاوه بر تعقیب جزائی مرتکب خسارات وارده را برابر جدولی که ظرف یک ماه از طرف شهرداری تهران با نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری تهیه و تقویم به تصویب انجمن شهر می رسد , طبق مقررات آئین نامه اجرائی وصول عوارض از ؟؟؟ نماید. مادام که جدول مذکور تنظیم نگردیده در هر مورد جداگانه وبشرح فوق رفتار خواهد شد.
ماده هفت : شهرداری تهران موظف است بمنظور حسن اجرای قانون آئین نامه های اجرائی آن و رسیدگی دقیق بموارد فنی شهرداری بانتخاب شهرداری تهران مدیر عامل سازمان پارکها و نماینده شورای شهر بانتخاب رئیس شورای شهر و در غیاب شورا نماینده منتخب وزارت کشور در شهرداری تهران تشکیل دهد تصمیمات این هیات با اکثریت آرا قطعی لازم الاجرا است .
تبصره : شهرداری تهران می تواند با توجه به وسعت مناطق کمیسیون مشابهی با شرکت شهردار منطقه نماینده شورای شهر و نماینده سازمان پارکها هر منطقه تشکیل دهد و ماموریت اجرای صحیح و سریع قانون و آئین نامه های اجرائی را به عهده آن کمیسیون محول نماید.
ماده هشت : شهرداری مکلف است در اجرای مقررات ماده 7 قانون و اجرای صحیح و مقررات این آئین نامه ماموران ذی صلاحیت و بصیر و مطلعی جهت اخذ آموزش و تعلیمات لازم تعیین و بمراجع قضایی ذیربط معرفی نماید.
این آئین نامه که در اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در ماده 8 ماده و 3 تبصره و 8 بند از طرف شهرداری تهران تهیه گردیده در تاریخ 1/7/1359 به تصویب قائم مقامی انجمن شهر تهران رسیده و بمرحله اجرا گذارده شود.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19

تاریخ تصویب : 1375/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.