×

ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

ضوابط-برگزاری-مسابقات-فرهنگی-و-هنری

وکیل


شماره:1827 / دش 31/5/1378

(مصوب جلسه 446 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
ضوابط و شرایط نحوه برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که در سطح کشور برگزار می شود به شرح زیر تعیین و تصویب می گردد:
ماده 1 - از تاریخ تصویب این ضوابط، برگزاری هر گونه مسابقه دینی، فرهنگی و هنری که به صورت عمومی باشد بایستی متضمن اهداف فرهنگی و هنری بوده و حداقل با یکی از موازین مشروحه زیر منطبق گردد.
الف) ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهیهای علمی، فرهنگی، هنری و اخلاقی و رواج روح تحقیق و عادت به مطالعه د جامعه.
ب) فراهم آوردن زمینه رقابت سالم میان پدید آورندگان آثار فهنگی و هنری.
ج) شناخت و تشویق استعدادها وخلاقیتهای فرهنگی و هنری.
د) تشویق مردم به مشارکت و تعاون در امور فرهنگی و هنری.
ماده 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاظی برگزاری مسابقه، پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک بار یا یک دوره زمانی خاص، می توانند مسابقه را برگزار نمایند. موضوع این مسابقات باید با اهداف و وظایف و توان علمی و عملی برگزار کنندگان متناسب باشد.
تبصره - دستگاهها و مؤسسات فرهنگی و هنری دولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی از شمول این ماده خارج است.
ماده3 - مؤسسات و مراکز غیر فرهنگی یا اشخاص، فقط در صورت تأیید و کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.
تبصره1 - مؤسسات و مراکز و اشخاص موضوع ماده 3 مکلفند فرد یا هیئت صاحبنظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان انجام مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند.
تبصره2 - به جز در مورد مسابقات سراسری وکشوری مرجع و صدور مجوز در خارج از مرکز ، ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها خواهند بود.
ماده 4 - کلیه متقاضیان موظفند در خواست نامه خود را به همراه اطلاعت مربوط به شرایط و چگونگی انجام مسابقه، موصوع، سئوالها، نوع جوایز و تعداد برندگان و مشخصات داوران را حداکثر یک ماه قبل از انتشار آگهی جهت بررسی و کسب مجوز به معاونت ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تسلیم نمایند. این وزارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به در خواستها پاسخ دهد.
ماده 5 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با اعزام نماینده بر نحوه برگزاری مسابقه و اعطای جوایز نظارت کند واز برگزاری مسابقاتی که به نحوی با مفاد این ضوابط مغایرت داشته باشددر هر مرحله جلوگیری نماید.
ماده6 - اخذ وجه از شرکت کنندگان در این مسابقات ممنوع است.
تبصره - قبول هدایای نقدی و غیر نقدی توسط مراکز و مؤسسات خیریه، مساجد،انجمن هاو کانونهای فرهنگی هنری قانونیکة درآمدهای آن وقف و یا صرف امور فرهنگی واجتماعی می شود با رعایت سایر شرایط بلامانع است. و نظارت بر چگونگی استفاده از هدایای دریافتی را آیین نامه اجرایی مشخص می نماید.
ماده7 - کلیه نشریات، چاپخانه ها و وسایل ارتباط جمعی موظفند از چاپ و انتشار هر گونه خبر یا آگهی مربوط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری قبل از ارائه مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نماینند.
ماده8 - این ضوابط برای کلیه مؤسسات اعم از مراکز فرهنگی و غیر فرهنگی و اشخاص حقیقی و مؤسسات و مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی لازم الاجرا است و متخلف و ناشر اطلاعیه و یا آگهی برگزاری مسابقه فرهنگی حسب مورد و با توجه به نوع تخلف با اعلام وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت این ضوابط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اقدام می نمایند موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مسابقه نتیجه را به معاونت ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی) گزارش نمایند.
ماده 10 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وسایرمراجع ذیربط مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ازادامه فعالیت مؤسساتی که درراستای مفاد این ضوابط متخلف شناخته شوند جلوگیری نمایند وفعالیت مجدد این قبیل مراکز، موکول به صدور مجوز جدید ازسوی این وزارتخانه می شود.
ماده 11 - آیین نامه اجرای این ضوابط توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه وپس ازتصویب ویرفرهنگ وارشادل اسلامی تهیه وپس ازتصویب وزیر فرهنگ وارشالد اسالمی قابل اجراء وپیگیری خواهدبود.
ضوابط فوق درپپ ماده و4 تبصره درجلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمدخاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/05/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.