جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.رای شماره: 84 - 20/9/53

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 مقرر داشته مستخدمین غیررسمی وافرادی که طبق قوانین خاص خودکارگرشناخته شده ودرتاریخ 31/2/45 به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوندونظربه اینکه حکم ماده مزبور عمومیت داردلهذا شامل کارگرانی هم که درتاریخ 31/2/45 تاریخ تصویب آن قانون درسازمان بنادروکشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته اندمی گردداعم ازاینکه درمقررات استخدامی سازمان مذکورتصریحی به تجویزتبدیل وضع آنان به رسمی شده یانشده باشدوهرچندمواد 1 و 2 قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادروکشتیرانی وتشکیل کادربنادروگمرکات که بموجب آن سازمان مزبور ازشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل ازاصلاح ماده 137 تصویب شده است این امرنمی تواندموثردرحقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره 634-7/6/51 شعبه هفتم دیوان عالی کشورکه براستحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادرگردیده مورد تایید می باشد.این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

ردیف 31
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
الف - بشرح پرونده کلاسه 4/1323آقای هوشنگ احتشامی کارگرسازمان بنادروکشتیرانی شکایتی به دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتقدیم واشعارداشته که بموجب استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45و اصلاحیه مورخ 12/8/49آن می بایستی وضع استخدامی وی تغییروتبدیل به رسمی شود وچون سازمان متبوعش ازعمل به این تکلیف خودداری نموده است تقاضاکرده که بموضوع رسیدگی وحکم به استحقاق وی صادرشودسازمان طرف شکایت (به استنادماده 2قانون اختیارات مالی واستخدامی سازمان بنادروکشتیرانی مصوب 26/4/48وآئیننامه استخدامی کارکنان خودمصوب 26/5/49وباتوجه به ماده 137قانون استخدام کشوری که تبدیل وضع کارکنان رامنوط به وجودپست سازمانی کرده است تقاضارامردوداعلام وانجام آن راغیرمقدورتلقی نموده است ).
موضوع درهیئت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی مطرح ودادنامه شماره 2/8665مورخ 12/11/50 بشرح زیرصادرگردیده است (چون طبق محتویات پرونده شاکی کارگرروزمزدومشمول قانون کاروبیمه های اجتماعی بوده لذااز تاریخ اجرای مرحله اول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری 12/1/47تاتاریخ تصویب اصلاحیه اخیرآن مجوزی جهت تبدیل وضع استخدامی اوازغیررسمی به رسمی دردست تهیه است وچون بموجب مواد1و2قانون اختیارات مالی واستخدام سازمان بنادروکشتیرانی وتشکیل کادربنادروگمرکات سازمان مزبورازتاریخ 26/4/48ازشمول قانون استخدام خارج گردیده است )لذانامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/49نیزنمی باشدوعدم تبدیل وضع مشارالیه به مستخدم رسمی بموجب مقررات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری محمول برتخلف از مقررات نیست وشکایت ردمی شود.رای صادرموردشکایت دردیوان عالی کشور قرارگرفته وشعبه هفتم دیوان مزبورپس ازرسیدگی درتاریخ 21/5/51 چنین رای داده است :
درست است که تاتاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب 12/8/49 تغییروضع استخدامی شاکی ازکارگری مجوزی نداشته وتاریخ تصویب آئیننامه استخدامی سازمان بنادرمقدم براصلاح ماده 137لایحه مزبوراست ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران درماده 137اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری درتاریخ 31/3/45است وطبق محتویات پرونده واظهارات نماینده طرف شکایت بشرح صورت جلسه مورخ 8/3/51 شاکی درتاریخ 31/3/45به شغل غیر کارگری اشتعال داشته است تصویب آئیننامه بنادردرتاریخ مقدم براصلاح ماده 137مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذارای شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورفسخ وشکایت واردتشخیص می شود.
ب - متعاقب آن درتاریخ 26/7/51آقای تراب عشرتی زرآبادی شکایتی بعنوان تبدیل عنوان خودازروزمزدی به رسمی بطرفیت سازمان بنادرو کشتیرانی به دبیرخانه شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورتسلیم و بعلت امتناع سازمان ازانجام تقاضادرخواست رسیدگی واحقاق حق نموده است .
هیئت اول رسیدگی باانجام تشریفات قانونی دادنامه شماره 1/12933 10/1/52 رابشرح زیرصادرکرده است :(نظربه اینکه موضوع شکایت وخواسته شاکی تبدیل وضع استخدامی به استنادلایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45می باشدکه انجام آن باتوجه به ماده 8لایحه قانونی مزبوروتبصره های سه گانه آن وماده 137وتبصره 1این ماده ومقررات آئیننامه اجرائی مرحله اول تبدیل وضع استخدامی مستخدمین غیررسمی مصوب 22/7/47هیئت وزیران دارای مواعدومراحل وشرائطی بوده است که قبل ازاجرای آن مجوزی برای انجام تقاضای شاکی وجودنداشته وازطرفی بموجب مواد1و2قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادروکشتیرانی وتشخیص کادربنادروگمرگات سازمان نامبرده مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 12/8/49نیزنمی باشدوعدم تبدیل وضع استخدامی مشارالیه به مستخدم رسمی بموجب مقررات استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری محمول برتخلف ازمقررات نیست وشکایت ردمی شود).
متقاضی ازرای صادره به دیوان عالی کشورشکایت نموده ودادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی (درمرحله تجدیدنظراستخدامی )پس ازرسیدگی درتاریخ 5/9/52 چنین رای داده است :
(ازطرف شاکی نسبت به قرارموردشکایت اعتراض موجهی بعمل نیامده واشکالی هم بنظرنمی رسدوتاییدمی گردد)بشرح مراتب بالاچون درموردمشابه ازطرف شعبه 7دیوان عالی کشورودادگاه عالی تجدیدنظراستخدامی رویه های مختلف اتخاذگردیده است مراتب به استنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328جهت بررسی موضوع مختلف فیه واتخاذنظرنسبت به آن اعلام می گردد.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه بیستم آذرماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:"باتوجه به مفادومستنبط ازرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه دراسفندماه 1351راجع به کارگران موسسه دخانیات صادرگردیده است واینکه وضع کارگران سازمان بنادروکشتیرانی هم ازلحاظ انطباق با موازین قانونی نظیرآنهامی باشدعقیده دارم کارگران سازمان بنادرو کشتیرانی که واجدوصف مقرردرماده 137قانون اصلاحی استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری باشندمی توانندازمقررات آن ماده استفاده کنند."

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 21 تا24 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8755-7/11/53 روزنامه رسمی
شماره 92314 21/10/1353


4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
84
تاریخ تصویب :
1353/09/20
تاریخ ابلاغ :
1353/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :