جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 34قانون تسریع فقط ناظربه خسارت وارده ازتاخیرتادیه یا انجام تعهدیاتسلیم مدعی به است درغیرموردمعاملات مشمول موادثبتی با قوانین مخصوصه بخودبایدمنطبق گرددزیرابااصلاحاتی که درقانون تسریع بعمل آمده ومقنن هم نظربه قانون تسریع داشته که بعضی ازموادثبتی رابه پاره از موادتسریع معطوف ومقیدنموده ومعذلک عموم واطلاق موادثبتی رادرمورد دعاوی غیرتجاری برمیت مقیدنکرده بایستی ماده 34مزبوررافقط به مورد مدعی به معاملات وتعهدات غیرثبتی اختصاص داد.
حکم شماره 1263-21/5/16شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1263
تاریخ تصویب :
1316/05/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :