×

آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

آئین-نامه-تشکل-های-اسلامی-دانشگاهیان

وکیل


شماره 2065/دش 24/6/1378

( مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
مقدمه :
دانشگاهها ومراکز آموزش عالی هرجامعه معرف ومبین بالاترین سطح تفکروعلم آن جامعه محسوب می شودواصول جهان بینی ونظام اعتقادی وارزشی جامعه رادرخود متجلی می سازند وباتربیت متفکران ودانشمندان ومدیران آینده ، درجهت بخشیدن به حرکتهای گوناگون فکری ، اعتقادی ، فرهنگی وسیاسی جامعه مؤثر واقع می شوند. ازاینجامی توان گفت که دانشگاههای مختلف جهان ، علاوه براشتراکاتی که به اعتباردانشگاه بودن ، بایکدیگر دارند به اعتبارتعلق به جوامعی بابینشهاو ارزشهای مختلف واجد خصوصیاتی هستند که آنها راازیکیدگر متفاوت ومتمایز می سازد.
جامعه ایرانی که درانقلاب اسلامی خود بارویکردی های الهی وعنوی : جهان بینی ونظام ارزشی اسلام رامبنای شئون گومتگون خود قرارداد، خواهان آن است که دانشگاههای متناسبی بامبانی وارزشهای اسلامی داشته باشد تاهم بتواند درآن دانشگاهها ازمبانی ومعیارهای خود آگاهی وشناخت دقیق تر وژرف ترحاصل کند وهم باتربیت متفکران ومدیران بروفق آن مبانی ومعیارها، به ترویج وتعمیم آنها درکل جامعه مبادرت نماید. ایفای چنین رسالت مهمی نیازمند تلاش وکوشش سازمان یافته دانشگاهیان درپرتو نظم وانضباط وقانونمندی است . آیین نامه حاضر برمبنای چنین تفکری ، بانظر به اصول عمومی واختصاصی حاکم بردانشگاهها براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وبه منظور توسعه وتشویق فعالیتها وحمایت ازحققو سیاسی واجتماعی دانشگاهیان درچارچوب قوانین موضوعه کشور تدوین گردیده است .
فصل اول : کلیات وتعاریف
ماده 1 - دراین آیین نامه تعاریف زیر مورد نظر است :
1-1. دانشگاه : به هریک ازدانشگاههای ومؤسسات آموزش عالی وپژوهشی اعم ازدولتی وغیردولتی اطلاق می شود.
1-2. تبصره : هرمرکز یاواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاههای دولتی دردیگر شهرهاونیز هرواحد دانشگاه غیردولتی دراین آیین نامه همانند دانشگاه محسوب می شود.
2 - 1.دانشگاهیان : عبارت ازدانشجویان واعضای هیأت علمی دانشگاه می باشد.
3 - 1. تشکل اسلامی : جمعیتی مرکب ازدانشگاهیان است که پس ازدریافت مجوز رسمی فعالیت ازمرجع ذی صلاح ( هیئت نظارت دانشگاه - مصرح درفصل سوم این آیین نامه ) درجهت تحقق اهداف اسلامی وارزشهای انقلاب ونظام اسلامی مصرح درچهارچوب قانون اساسی واین ایین نامه فعالیت می نماید.
4 - 1. عضو: به هریک ازدانشگاهیان که نسبت به ثبت نام خود برای عضویت دریکی ازتشکلهای اسلامی اقدام نموده وپذیرفته شده است اطلاق می شو.(عضویت به منزله موافقت بااساسنامه تشکل است )
تبصره : هرفرد تنها میتئاند درزمان واحد دریک تشکل اسالمی عضویت داته باشد ودرغیراین صورت عضویت مؤخر قابل قبول است .
ماده 2 - محدوده فعالیت :
1 - 2.هرنوع فعالیت سیاسی ، فرهنگی واجتماعی تشکل های اسلامی درحدود اساسنامه تشکل درداخل دانشگاه ودرچارچوب ضوابط ومقررات دانشگاه واین آیین نامه وسایرقوانین موضوعه کشورمجاز است .
تبصره : برای هرگونه فعالیت دراخارج ازدانشگاه ، تشکل ها موظفند طبق قانون احزاب مجوز فعالیت دریافت دارند..
1-3. برگزاری سخنرانی ، تجمع ،راهپیمایی ، ممیز گرد ، تریلون آزاد ونصب تابلوهای تشکلهای دانشجویی باارائه مجوز ازهئیت نظارت دانشگاه امکان پذیر است .
تبصره 1 : انتشار هرنوع نشریه ای به استثنای نشریات علمی دانشاهی بامجوز شورای فرهنگی دانشگاه صورت می گیرد.
تبصره 2 : شورای فرهنگی دانشگاه درصورت مغایرت هرنوع فعالیت فرهنگی ، سیاسی واجتماعی بامصالح دانشگاه ، ضوابط شرعی وارزش های انقلاب اسلامی ، مراتب رابه ریاست دانشگاه اعلام می نمایدورئیس دانشگاه موظف است درصورت اعلام شورای فرهنگی ویامشاهده موارد خلاف ازآنها جلوگیری کند.
فصل دوم : تشکل ها :
ماده 3 . تشکل ها باطی مراحل زیرتأسیس می گردند:
1 - 3.حداقل 5 نفر ازدانشجویان یا3 نفر ازاعضای هیئت علمی باداشتن شرایط زیر می توانند به عنوان هئیت مؤسس باارائه نام مشخصی برای تشکل ، تقاضای صدور پروانه فعالیت نمایند:
الف : اعتقاد والتزام عملی به اسلام ، ولایت مطلقه فقیه وقانون اساسی .
ب : برخورداری ازحسن شهرت واخلاق اسلامی وحداقل دونیم سال تحصلی اشتغال به تحصیل دردانشگاه مزبور رای تشکل های دانشجویی وحداقل دوسال استخدام رسمی آزمایشی دردانشگاه مزبور برای تشکل اعضای هیئت علمی .
2 - 3. کسانی که به موجب ماده 7 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها وانجمن های سیاسی وصنفی ازحق تأسیس جمعیت وحزب سیاسی ویاشرکت درهیئت رهبری آن محرومند نمی توانند به عنوان هیئت مؤسس تقاضای صدورپروانه رای ایجاد تشکل درامراکز آموزش عالی نمایند.
3 - 3. درصورت تأیید صلاحیت حداقل لاز اعضای هیئت مؤسس ( موضوع بند 1 - 3) وتأیید نام تشکل ، هیئت نظارت دانشگاه حداکثر ظرف پانزده روزکاری موافقت اصولی باتسیس تشکل راصادرمی نماید.
4 - 3. هیئت مؤسس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ دریافت موافقت اصولی فهرست اسامی اعضا واساسنامه رابه هیئت نظارت تسلیم نماید. درغیراین صروت درخواست تأسیس کان لم یکن تلقی می شود.
تبصره : التزام به قانون اساسی ،ولایت مطلقه فقیه ، قوانین موضوعه کشورو آیین نامه های مصوب بایستی مصرحاً دراساسنامه تشکل آمده باشد.
5 - 3. هیئت نظارت پس ازدریافت فهرست اسامی اعضاء ( درحد نصاب لازم ) حداکثر ظرف دوماه نسبت به بررسی وتصویب اساسنامه وصدور مجوز برای تشکل واجد شرایط اقدام می نماید.
6 - 3. هیئت نظارت موظف است درصورت عدم تصویب اساسنامه ، مراتب رابه طور کتبی باذکر دلایل ومستندات به متقاضیان اعلام نماید ومتقاضیان می تواند ظرف مدت یک ماه ضمن تأمین نظرهیئت تقاضای تجدید نظر نمایند.
تبصره 1 - درصورت امتناع هیئت نظارت دانشگاه ازصدور پروانه ویااعتراض هیئت مؤسس تشکل به نظرات هیئت نظارت درباره اساسنامه تشکل ، هیئت مؤسس می تواند اعتراض خودرابه هیئت نظارت مرزی ( موضوع ماده 5 این آیین نامه ) ارسال نماید وهیئت نظارت مرکزی موظف است ظرف حداکثر مدت دوماه نسبت به اعتراض واصله رسیدگی واعلام نظر نماید.
تبصره 2. هرنوع تغییر دراساسنامه منوط به تأیید هیئت نظارت دانشگاه می باشد.
7 - 3.حد نصاب تعداد اعضای تشکل های دانشجویی بااحتساب هیئت مؤسس 3 درصد کل دانشجویان آن دانشگاه وحداقل 50 نفر می باشد.
8 - 3. حدنصاب تعداد اعضای تشکل های هیئت علمی بااحتساب هیئت مؤسس 5 درصد کل اعضای هیئت علمی آن دانشگاه وحداقل 10 نفر می باشد.
فصل سوم - نظارت :
ماده 4 . به منظور حمایت ازحقوق سیاسی واجتماعی دانشگاهیان وانجام وظایف مقرردراین آیین نامه ، هیئت نظارت درهردانشگاه باترکیب وشرح وظایف زیر تشکیل می شدو:
1-4. ترکیب هیئت نظارت دانشگاه :
الف : رئیس دانشگاه ( رئیس هیئت )
ب . مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه .
ج . نماینده وزارت فرهنگ وآموزش عالی یابهداشت ، درمان آموزش پزشکی یادانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد.
2 - 4. وظایف هیئت نظارت دانشگاه :
الف . بررسی اساسنامه وصلاحیت اعضای مؤسس تشکل های اسلامی .
ب . اعلام موافقت اصولی وصدورپروانه فعالیت برای تشکل های اسلامی .
ج . صدور انجام فعالیت تشکلها.
د. نظارت برحسن اجرای انتخابات تشکل های اسلامی .
هـ . رسیدگی به تخلفات تشکلها براساس آیین نامه مربوط .
و. رسیدگی به شکایات واصل شده ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی درارتباط بافعالیتهای تشکل های اسلامی .
ز. توقف ویالغو پروانه فعالیت تشکل های اسلامی .
ماده 5 . به منظور انجام وظایف مقرردراین آیین نامه ، هیئت نظارت مرکزی دروزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی باتریکب وشرح وظایف زیر تشکیل می شود:
1-5. ترکیب هیئت نظارت مرکزی :
الف . وزیر یارئیس دستگاه
ب. ردئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها.
ج . یکی ازمعاونان وزیر یارئیس دستگاه به انتخاب وی .
د. یک نفر ازرؤسای دانشگاههای حسب مورد .
هـ. نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی .
2 - 5. وظایف هیئت نظارت مرکزی :
الف . رسیدگی نسبت به درخواستهای تجدیدنظر درتصمیمات هیئت نظارت دانشگاهها وتخلفات آنها حداکثرظرف مدت دوماه .
ب .تدوین وتصویب دستورالعملهای اجرایی این آییننن نامه حسب مورد.
ج . تدوین وتصویب آیین نامه رسیدی به شکایات وتخلفات تشکلهای اسلامی .
آیین نامه فوق در5 ماده و8 تبصره درجلسه 448 مورخ 9/6/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید وازتاریخ تصویب ، آیین نامه های مغایرباآن ملغی می شود.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/06/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.