جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 2616/ش 8/8/1378

( موضوع ابلاغیه شماره 2065/دش مورخ 24/6/78
( مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
ماده 6 - کلیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان که براساس مصوبه جلسه 265 مورخ 28/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده اند قانونی اند ورسمیت دارند.
1 - 6 - فعالیت های کلیه تشکلهای اسلامی دانشگاهی ازتاریخ تصویب براساس مفاد این آیین نامه خواهد بود.
2 - 6 - تشکلهای اسلامی مزبور موظفند حداکثر درظرف یک سال اساسنامه های خودرابااین آیین نامه تطبیق دهند.
3 - 6 - چنانچه براساس تشخیص هیئت نظارت مرکزی ، هرکدام ازتشکلهای مزبور حائز شرایط نبودند باآن تشکل برخورد قانونی صورت می گیرد .
ماده 7 - مسئولیت هماهنگی وتوزیع عادلانه کمکهای دانشگاه به تشکلها برعهده هیئت نظارت خواهد بود.
1 - 7 - مسئولان ذیربط اتنها مجازند به تشکلهایی تسهیلات ارائه داده ویااجازه استفاده ازامکانات دانشگاهها رابدهند که مجوز فعال راطبق این آیین نامه دریافت کرده باشند.
ماده 8 - دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه وهمچنین آیی نامه رسیدگی به شکایات وتخلفات تشکلهای اسلامی درجلسه مشترک هیئتهای نظارت مرکزی وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی درمحل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ودرشکل واحد به تصویب نهایی می رسد.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/07/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :