جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که دادگاه استان حق الوکاله مرحله بدوی رابدون اینکه درآن مرحله موردحکم واقع شده باشدضمیمه حق الوکاله مرحله پژوهشی کرده ونسبت به آن رای بدهدچون حق الوکاله دومرحله تفکیک نشده رای مزبورمخدوش خواهد بود.
حکم شماره 1064-5/6/29شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1064
تاریخ تصویب :
1329/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :