جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 3501/ دش 5/11/1378

(مصوب جلسه 455 مورخ 14/10/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
حل رضایت بخش بیشتر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران منوط به توسعه و اعتلای فرهنگ عمومی و خصوصا تعمیق و ارتقای ارزش های اصیل دینی است و مطمئنا یکی از سازو کارهای مؤثر در این عرصه، استفاده از روش تشویق و ترغیب می باشد. آیین نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشور برای همین منظور تهیه شده است.
ماه1 :
در این آیین نامه، فرهنگ عمومی شامل مجموعه ویژگی ها، اعم از ارزش ها، باورها و الگوهایی است که همه مردم در زندگی فردی و اجتماعی آنها را به کار می گیرند و تبیین و شناخت آن به معنای تغییر اعتقادات، باورها، نگرش ها، عادات، اخلاق، ملکات و روش های زندگی مردم است.
ماده1:
انتخاب خادمان فرهنگ عمومی بطور سالانه خواهد بود.
ماده 3:
اشخاص حقیقی یا حقوقی شایسته، به عنوان خادم فرهنگ عمومی از هر قشر یا صنف با توجه به یکی از محورهای ذیل انتخاب می شوند:
الف - تفکر و برنامه ریزی
1- ارائه طرح های مناسب برای تبیین ، ارتقاء و تعمیق تدین در فرهنگ عمومی.
2- تحقیق پیرامون دانش فرهنگی و ارائه طرح و گسترش مبانی نظری مربوط به فرهنگ عمومی.
3- تلاش در جهت شناخت مسائل و موضوعات فرهنگ عمومی جامعه و ارائه راه حل های منطقی
ب - اجرا و مدیریتی
1- تلاش و خدمت صادقانه در جهت ارتقای سطوح فرهنگ عمومی جامعه.
2- توسعه و گسترش فعالیت های مربوط به فرهنگ عمومی.
3- استفاده مناسب از امکانات و اجرای برنامه های موفق و ممارست و تلاش چشمگیر در اصلاح فرهنگ عمومی.
4- اشاعه فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی و پیرایش جامعه از فرهنگ منحط.
ج - آثار
1- ارائه اثار ارزشمند فرهنگی و هنری و کوشش در زمینه های مربوط به فرهنگ عمومی.
2- مطالعات و تحقیقاتی که منشأ تغییر و تحول فرهنگی باشد.
تبصره: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در سایر حوزه های مؤثر بر فرهنگ عمومی فعالین می کنند، چنانچه در اطلاح و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مؤثر باشند، مشمول این آیین نامه می شوند.
ماده 4:
اشخاص حقیقی و یا حقوقی از سوی صاحبنظران ، مؤسسات، انجمن ها ، نهاده و دستگاه های مختلف در استان ها به شورای فرهنگ عمومی استان معرفی شده و افراد منتخب نیز به شورای فرهنگ عمومی کشور معرفی می شوند و از بین آنها ، افراد برگزیده در سطح کشوری انتخاب می شوند..
تبصره 1 : شورای فرهنگ عمومی استان اشحاص پیشنهادی خادم فرهنگ عمومی رادرسطح استان انتخاب خواهدکرد.
تبصره 2: خادمان نمونه درسطح استان توسط شورای فرهنگ عمومی استان ودرسططح ملی توسط شورای فرهنگ عمومی کشور انتخاب می شوند.
تبصره 3: آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشور از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی تهیه وبه تصویب شورای فرهنگ عمومی می رسد.
آیین نامه فوق در 4 تبصره درجلسه 455 مورخ 14/10 1378 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :