×

اصلاح سهمیه های ورودی دانشگاهها

اصلاح سهمیه های ورودی دانشگاهها

اصلاح-سهمیه-های-ورودی-دانشگاهها
شماره 3394/د ش 25 /10/1374

( مصوب جلسه 455 مورخ 30/9/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی فرهنگی درجلسه 454 مورخ 30/9/1378 ماده 5 اساسنامه جهاددانشگاهی ( ابلاغیه شماره 2934 /دش
مورخ 27/8/1378 ) رابااصلاحاتی به این شرح تصویب کرد:
ماده 5 :هیأت امنا به عنوان علی ترین مرجع سیاستگذاری جهاد متشکل از این افراد است :
1- رئیس جهاددانشگاهی ( رئیس هیأت امنا)
2- وزیر فرهنگ وآموزش عالی یانماینده ایشان
3- وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی یانماینده ایشان
4- رئیس سازمان برنامه وبودجه یانماینده ایشان
5- دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی
6- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها یایکی از اعضا ی شورا نمایندگان مقام معظم رهبری دردانشگاهها به انتخاب آن شورا
7- سه نفرازشخصیت های علمی ، فرهنگی واجتماعی یااعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی به پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی وبراساس ماده 2 اصلاحی قانون تشکیل هیأت های امنا دانشگاهها
تبصره : احکام اعضای هیأت امنا ازسوی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت چهارسال صادرخواهدشد.
رئیس جمهور ورئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی - سید محمدخاتمی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/09/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.