جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


نقل از روزنامه رسمی شماره 16891مورخ 30/11/1381

شماره 57198/ت 27964ه 12/11/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پیشنهادمشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ( 112 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت سهامی شیلات ایران ) می تواند براساس تعرفه سال 1380نسبت به اخذ عوارض صید و بهره برداری ارتمیای دریاچه ارومیه از متقاضیان اقدام نماید.
ماده 3 - معادل صددرصد ( 100% ) ارقام واریزی به نسبت سی درصد ( 30% ) شرکت سهامی شیلات ایران ، ( 30% ) سازمان حفاظت محیط زیست ، بیست و پنج درصد ( 25% ) استانداری آذربایجان غربی و پانزده درصد ( 15% ) استانداری آذربایجان شرقی تخصیص داده می شود تا براساس مفاد موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود هزینه گردد.
ماده 4 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش کار را هرشش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16891
تاریخ تصویب :
1381/11/06
تاریخ ابلاغ :
1381/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :