جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 55335/ت 28006ه 12/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4557ه/ب مورخ 16/10/1381 تصویب نمود:
در انتهای بند ( 3 ) تصویبنامه شماره 21619/ت 26394ه مورخ 10/6/1381 بعد از عبارت ( کارکنان ساعی وخاطی ) عبارت ( در حدود قوانین و مقررات مربوط ) اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16891
تاریخ تصویب :
1381/11/09
تاریخ ابلاغ :
1381/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :