جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 54751/ت 24574ه 9/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/9/1381 بنا به پیشنهاد شماره 529/1 مورخ 9/2/1380 وزارت تعاون و به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 65 ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370 - تصویب نمود:
اساسنامه صندوق تعاون ، موضوع تصویبنامه شماره 132004/ت 1089 مورخ 23/12/1368 بشرح زیراصلاح می شود:
1 - متن زیر جایگزین ماده ( 1 ) می شود:
( در اجرای بند ( 31 ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1368 کل کشور ، به منظور اعطای تسهیلات جهت تامین مقاصد مندرج در بند یاد شده و انجام فعالیتهای اعتباری موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 65 ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370 - صندوق تعاون که درسال 1368 تاسیس شده ودر این اساسنامه ( صندوق ) نامیده می شود ، بر طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می کند. )
2 - متن زیر بعنوان تبصره به ماده ( 4 ) اضافه می شود:
( تبصره - تاسیس شعبه واستقرار نمایندگی در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی که شرکتهای تعاونی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370 - تشکیل شده است یا تعطیل هر یک از آنها با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط ، بلامانع است . )
3 - متن زیر بعنوان تبصره به ماده ( 5 ) اضافه می شود. )
( تبصره - سرمایه صندوق از محل منابع موضوع این ماده ( 6 ) این اساسنامه ( به استثنای بند4آن ) و با رعایت مقررات مربوط قابل افزایش است . )
این متن به موجب نامه شماره 2289/30/81مورخ 29/10/1381شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16891
تاریخ تصویب :
1381/09/24
تاریخ ابلاغ :
1381/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :