جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 38438/ت 27329ه 12/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 3382/1مورخ 8/7/1381 وزارت تعاون و به استناد بندهای ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) و ( ن ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1381کل کشور تصویب نمود:
عبارت ( آبان ماه ) مندرج در تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ز ) ، ( ح ) و ( ن ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 266076ک ه مورخ 8/4/1381 به عبارت ( بهمن ماه ) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16891
تاریخ تصویب :
1381/11/06
تاریخ ابلاغ :
1381/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :