جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 47188/ت 25583ک 20/11/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 12945/م مورخ 19/8/1380وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118 مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر را دراستان مرکزی تصویب نمودند
الف - بخش میلاجرد به مرکزیت شهر میلاجرد متشکل ازدهستانهای میلاجرد و خسروبیگ در تابعیت شهرستان اراک ایجاد و تاسیس گردد0
ب - شهرستان کمیجان به مرکزیت شهر میجان از ترکیب :
1 - بخش مرکزی متشکل از دهستانها یاسفندان وخنجین :
2 - بخش میلاجرد.
3 - شهرستان زرندیه به مرکزیت شهر مامونیه از ترکیب :
1 - بخش مرکزی متشکل از دهستانهای حکیم آباد ، خشکرود ورودشور.
2 - بخش خرقان .
در تابعیت استان مرکزی ایجاد و تاسیس گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 15/11/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/10/29
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :