جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 58954/ت 28061ه 20/11/1381

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4420ه/ب مورخ 16/9/1381 تصویب نمود:
در مقدمه تصویبنامه شماره 37758/ت 23752ه مورخ 27/9/1379 ، موضوع آئین نامه اجرائی ماده ( 193 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، عبارت ( پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ) بعد از عبارت ( بنابه ) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/11/16
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :