جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 55772/ت 28034ه 21/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/11/1381بنا به پیشنهاد شماره 62052/11557/1021 مورخ 2/11/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
1 - شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران از ردیف ( 33 ) فهرست شماره ( 1 ) پیوست تصویبنامه شماره 21192/ت 24246ه مورخ 20/5/1380حذف ودر زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی سازماندهی می شود.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت بند ( الف ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - برنامه واگذاری صددرصد ( 100% ) سهام شرکت یاد شده از طریق بورس ، با حفظ اولویت چاپ اوراق بهادار دولتی در شرکت مذکور و امین نحوه نظارت هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار و سایر جزییات مربوط را تهیه و نسبت به اجرای آن تا پایان سال 1382 اقدام نماید.
3 - وظایف مجمع عمومی و شورای عالی شرکت مذکور از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به سازمان خصوصی سازی محول می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/11/16
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :