جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 40676/ت 24698ه 21/11/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پیشنهادشماره 6403/54 - 8802/105 مورخ 2/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای رابه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - تعاریف : اصطلاحات و واژه های زیر دارای تعاریف مربوط هستند:
الف - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ب - رئیس دستگاه اجرائی : شخص حقیقی است که صفحه اول موافقت نامه طرح را به نمایندگی دستگاه اجرائی ، با سازمان ، امضاء می کند.
ج - واحد خدمات مشاوره ای : شخصیتی است حقوقی که برای انجام مطالعه ، طراحی و نظارت توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان ، تشخص صلاحیت شده است .
د - متن مصوب : موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ای که از طرف سازمان ابلاغ شده و یا خواهد شد.
ه - شرح خدمات مصوب : شرح خدمات مشاوره ای است که برای رشته یا کار موردنظر ، از طرف سازمان ابلاغ شده و یا خواهد شد.
و - حق الزحمه مصوب : حق الزحمه خدمات مشاوره ای است که برای رشته های مختلف از طرف سازمان ابلاغ شده و یا خواهد شد.
ز - قرارداد همسان خدمات مشاوره ای : قراردادی است که متن یا شرح خدمات یا حق الزحمه مصوب برای موضوع مورد نظر نداشته باشد ، یا هر یک از مدارک مصوب یاد شده در آنها قابل استفاده نباشد.
ط - هیئت قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای : هیئتی است مرکب از نماینده دستگاه اجرائی مربوط و نمایندگان دفتر بخشی و دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان .
ی - کمیسیون قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای دستگاه اجرائی : کمیسیونی است مرکب از سه نفر به انتخاب رئیس دستگاه اجرائی که عهده دار بررسی و تصویب قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای دستگاه مربوط ، به استناد مفاد بند ( ب ) ماده ( 3 ) این آئین نامه ، می باشد.
ماده 2 - انتخاب واحد خدمات مشاوره ، توسط دستگاه اجرائی ، باید با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره ، ابلاغی از طرف دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان صورت گیرد.
ماده 3 - برای تنظیم و انعقاد قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای ( موضوع بند ( ح ) ماده ( 1 ) این آئین نامه ) بشرح زیر عمل می گردد:
الف - برای خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که برآوردحق الزحمه آنها بیش از پانصد میلیون ریال است ، دستگاه اجرائی با توجه به ماده ( 2 ) این آئین نامه ، حداقل سه واحد خدمات مشاوره راانتخاب می کند.
تبصره - چنانچه با تشخیص دستگاه اجرائی و دفتر امورمشاوران و پیمانکاران سازمان ، سه واحدخدمات مشاوره واجد شرایط برای انجام خدمات کار مورد نظر وجود نداشته باشد ، تعداد واسامی واحدها ، با نظر مشترک دستگاه اجرائی و دفتر مذکور مشخص می شود.
1 - دستگاه اجرائی با ارسال شرح موضوع کار ، محدوده کار ، مدت انجام و سایر شرایطی که اطلاع واحدهای خدمات مشاوره از آنهالازم است ، شرح خدمات مورد نظر آنان را استعلام می نماید.
2 - شرح خدمات پیشنهادی واحدهای خدمت مشاوره ، توسط دستگاه اجرائی مورد برسی قرار گرفته و مناسب ترین آنها انتخاب می گردد
3 - دستگاه اجرائی ، شرح خدمات منتخب را برای تایید به دفتر بخشی مرتبط در سازمان ارسال می دارد. شرح خدمات تایید شده توسط دفتر بخشی ، برای پیشنهاد حق الزحمه در اختیار واحد خدمات مشاوره مربوط قرار می گیرد.
تبصره - چنانچه از شرح خدمات ابلاغی سازمان برای انجام خدمات موضوع قرارداد ناهمسان استفاده شود واحد خدمات مشاوره بر اساس مناسب ترین حق الزحمه پیشنهادی از طرف دستگاه اجرائی انتخاب می گردد.
4 - واحد خدمات مشاوره باید حق الزحمه پیشنهادی خود را باتوجه به متن قرارداد و براساس بندهای شرح خدمات کار مربوط ، برحسب نفر/ماه ، به تفکیک قسمتها و مراحل مختلف ، به صورت مقطوع ، همراه با نمودار سازمانی و برنامه زمانی انجام خدمات منضم به جدول توزیع نیروی انسانی ( جدول پیوست ) ، به دستگاه اجرائی تسلیم نماید
تبصره - چنانچه در موارد ویژه ، هزینه هایی علاوه بر حق الزحمه خدمات کارشناسی ( با احتساب هزینه های بالاسری ) برای انجام خدمات مورد نظر لازم باشد ، باید به تفکیک در محاسبات حق الزحمه منظور گردد.
5 - دستگاه اجرائی ، حق الزحمه پیشنهادی واحد خدمات مشاوره مربوط را پس از بررسی و تایید ، در قالب جدول پیوست تنظیم نموده و پس از مهر دستگاه وامضای مجری طرح ، همراه با مدارک زیربرای رسیدگی و تصویب هیئت قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای به دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان ارسال می کند:
الف - نامه معرفی واحدهای خدمات مشاوره ذیصلاح توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران .
ب - متن و شرح خدمات مورد تایید برای کار موضوع قرارداد.
تبصره 1 - وظایف دبیرخانه هیئت قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای به عهده دفتر امور فنی و تدوین معیارها می باشد.
تبصره 2 - حضور مهندس مشاور طرح به تشخیص دستگاه اجرائی در جلسه خدمات مشاوره ای تشکیل می شود.
6 - تصمیم های هیئت پس از ابلاغ دفتر امورفنی وتدوین معیارهای سازمان برای تنظیم و عقد قراردااد نافذ خواهد بود.
ب - برای خدمات مطالعه وطراحی کارهایی که برآورد حق الزحمه آنها پانصد میلیون ریال وکمتر است ، دستگاه اجرائی ، با توجه به ماده ( 2 ) این آئین نامه ، واحد خدمات مشاوره موردنظر را انتخاب می کند.
1 - پیشنهاد حق الزحمه توسط واحد خدمات مشاوره منتخب ، برای کار موضوع قرارداد ، با توجه به متن وشرح خدمات قرارداد مورد تایید دستگاه اجرائی ، بر حسب نفر/ماه ، نظیر بند ( 4 ) ماده ( 3 ) به دستگاه اجرائی تسلیم می شود.
2 - متن ، شرح خدمات وحق الزحمه کار موضوع قرارداد توسط کمیسیون قراردادهای ناهمسان دستگاه اجرائی بررسی ، تصویب و از سوی دستگاه اجرائی به واحد خدمات مشاوره منتخب برای تنظیم وعقد قرارداد ابلاغ می گردد.
3 - دستگاه اجرائی موظف است نسخه ای از صورتجلسه تصویبی کمیسیون ار همراه با شرح خدمات و نحوه محاسبه حق الزحمه ، به تفکیک قسمتها و مراحل ، به دفتر امور فنی و تدوین عیارهای سازمان ارسال نماید.
4 - در این نوع قراردادها ، ابلاغ خدمات اضافی به استنادمفاد قرارداد ، تا حدی مجاز است که هیچگاه مبلغ حق الزحمه از یک و بیست وپنج صدم ( 25/1 ) برابر حق الزحمه قرارداد و حداکثر ازششصد و بیست و پنج میلیون ریال فراتر نرود.
5 - در وزارتخانه ها و سازمانهای با بیش از یک دستگاه اجرائی ، مسئولیت هماهنگی در نحوه بررسی قراردادها ، تعیین حق الزحمه و مبانی آن با وزیر یا رئیس سازمان مربوط است .
6 - سقف مبلغ حق الزحمه موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( 3 ) و همچنین ابلاغ خدمات اضافی موضوع جزء ( 4 ) ماده ( 3 ) هر دو سال یکبار به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران بهنگام خواهد شد.
ج - بررسی وتصویب قراردادهای ناهمسان نظارت ، اعم ازنظارت عوامل دفتر مرکزی ( عالیه ) یا نظارت عوامل کارگاهی واحدهای خدمات مشاوره نیز قبل از انعقاد یا ارجاع خدمات نظارت ، توسط هیئت یا کمیسیون قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای حسب مورد انجام خواهد شد.
ماده 4 - حق الزحمه کارشناسان حقیقی ، نیز مطابق ماده ( 3 ) این آئین نامه تعیین می شود.
ماده 5 - حق الزحمه این نوع قراردادها مشمول تبدیل نخواهد شد ، واحدهای خدمات مشاوره باید افزایش هزینه ها در مدت انجام خدمات را در حق الزحمه پیشنهادی خود منظور کنند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/11/16
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :