جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 60271/ت 26443ه 28/11/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 6484/892/56 مورخ 14/2/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 آئین نامه نحوه مصرف هدایای نقدی را که برای مصارف خاص به وزارت خانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می شود ، بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - هدایای نقدی که با رعایت ماده ( 4 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - برای مصارف خاص به وزارت خانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می شود ، طبق مقررات این آئین نامه قابل مصرف خواهد بود.
ماده 2 - برای واریز هدایای نقدی موضوع این آئین نامه ، حساب بانکی نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب بانکی نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب و در مورد دستگاه هایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند با درخواست مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده یا خواهد شد افتتاح می شود و هر یک از دستگاه های مذکور مکلفند کلیه وجوه اهدایی موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه را به حساب مذکور واریزنمایند.
ماده 3 - وجوه مربوط به هدایا برای مصارف خاص پس از واریز به حساب یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یامسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده است .
ماده 4 - هدایایی نقدی اهدا شده موضوع این آئین نامه منحصرا" در موارد تعیین شده توسط اهدا کننده قابل مصرف است .
ماده 5 - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط یا مقامهای مجاز از طرف آنهاست .
ماده 6 - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح ، همچنین میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و نوع ومیزان تضمین پیش پرداخت و انجام کار و نیز مدارک لازم برای اسناد هزینه های انجام شده از محل وجوه موضوع این آئین نامه مطابق مقررات پیش بینی شده در قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 1364 - و آئین نامه های اجرائی مربوط خواهد بود.
ماده 7 - هدایای نقدی اهدایی به واحدهای آموزشی و پرورشی وزارت آموش و پرورش به حساب دولتی واحد مربوط واریز می شود و مصرف آن تابع دستورالعمل موضوع ماده واحده قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش - مصوب 1360 - می باشد.
تبصره - هدایا و کمکهای مردمی اهدایی در مورد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که تابع مصوبه تشکیل هیئتهای امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی - مصوب 1367و1368 - شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند ، در چارچوب ماده ( 5 ) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 1369 - انجام خواهد شد.
ماده 8 - اموالی که از محل هدایای نقدی موضوع این آئین نامه خریداری می شود در صورتی که با نیت و نظر اهدا کننده آن مغایرت نداشته باشد ، جزء اموال دولتی محسوب شده و مشمول مقررات آئین نامه اموال دولتی است ، در غیر این صورت با تایید وزیر یارئیس دستگاه دولتی مربوط از شمول مقررات آئین نامه یاد شده خارج و انتقال و یا استفاده از آنها مطابق با نظر و نیت اهداکنندگان هنگام اهدا مجاز می باشد.
ماده 9 - هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی ومشمول این آئین نامه می شود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند ، با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان وکمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید.
ماده 10 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده ( 1 ) این آئین نامه موظفند حساب هدایای موضوع ماده یاد شده را هر شش ماه یکبار به طور جداگانه از حسابهای بودجه برنامه ای تهیه وتنظیم و پس از تائید بالاترین مقام دستگاه به همراه اسناد مربوط نگهداری نمایند. شرکتهای دولتی حساب هدایای موضوع این ماده را طبق اصول حسابداری در دفاترخود ثبت خواهند نمود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/10/22
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :