جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 60268/ت 28102ه 28/11/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/11/1381 به استناد تبصره ماده ( 7 ) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
متن زیر بعنوان ماده ( 20 ) به آئین نامه اعطای نشانهای دولتی ، موضوع تصوی نامه های شماره 12336/ت 335ه مورخ 30/8/1369 ماده ( 20 ) و شماره های مواد بعد از آن به ترتیب یک رقم افزایش می یابند.
( ماده 20 - به برگزیدگان فرهنگستانها نشان دولتی اعطا شود. نوع و درجه نشان براساس ضوابط دولت توسط هیئتی که برگزیدگان را انتخاب می کنند ، تعیین شود. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16896
تاریخ تصویب :
1381/11/13
تاریخ ابلاغ :
1381/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :