×

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مربوط به اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مربوط به اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

تصمیم-نماینده-ویژه-رئیس-جمهور-در-امور-مربوط-به-اجرای-طرح-فرودگاه-بین-المللی-امام-خمینی-(-ره-)

وکیل


شماره 56275/ت 28052ه 20/11/1381

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در امور مربوط به اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 309/ت 26292ه مورخ 4/2/1381 بعنوان تصمیم هیئت وزیران اتخاذ شده است ، بشرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد.
برای اجرای سریع طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) و راه اندازی فازاول طرح یاد شده قرارداد بازنگری طرح جامع فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) با شرکت مهندسین مشاور ایمن راه بشرح زیر منعقد گردد:
الف - موضوع قرارداد ، بازنگری طرح جامع فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) با شرکت مهندسین مشاور ایمن راه بشرح زیرمنعقد گردد:
الف - موضوع قرارداد ، بازنگری طرح جامع فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) مطابق شرح خدمات پیوست شماره ( 2 ) این تصمیم نامه است .
ب - مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاریخ ابلاغ آن شش ماه پیش بینی گردیده است .
ج - مبلغ قرارداد برای انجام خدمات موضوع آن به طور مقطوع پانصد وهیجده میلیون ( 000/000/518 ) ریاف توافق گردیده است .
د - با توجه به بودجه عمرانی طرح فرودگان بین المللی امام خمینی ( ره ) سهم بیمه مهندسین مشاور ( 6/3% ) از هر پرداخت می باشد و مابه التفاوت حق بیمه توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
ه - قرارداد تیپ موضوع بخشنامه شماره 2460/54 - 842/105 مورخ 29/4/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانرخ خدمات مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفته است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

مطالعات بازنگری طرح جامع فرودگاه بین المللی امام خمینی
پیوست شماره 2
شرح خدمات
بازنگری طرح جامع بر اساس طرح جامع مصوب فعلی فرودگان و مدارک مطالعات داخلی و بین المللی مرتبط و عناصر مندرج در آن و همچنین تحولات جاری و قابل پیش بینی دیگر می باشد که شامل بررسی موارد زیر است :
الف : ملحوظ نمودن میزان جابجایی مسافر ، بار و پرواز در مقاطع مختلف توسعه فرودگاه که از طرف کارفرما ابلاغ می گردد.
ب : تعیین عناصر و تسهیلاتی که براساس برنامه ریزی های گذشته و تحولات سالهای اخیر برای بهره بردرای در مرحله اول اجرائی ضروری است ولی تا کنون اقدامی برای طراحی و یا ساخت آنهانشده است .
ج : کنترل و تعیین ارتباطات عملکردی و مساحت و ظرفیتهای عناصر مور نیاز بخشهای مختلف فرودگاه و برنامه ریزی فیزیکی مراحل توسعه طرح جامع ( مرحله اول بهره برداری و توسعه های آینده )
د: ملحوظ نمودن ضوابط آئین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاهها ( نشریه شماره 233 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) .
ه : توصیه های لازم برای اعمال ضوابط و استاندارهای زیست محیطی در منطقه فرودگاه .
و : طراحی و ارائه نقشه های جدید کاربری اراضی طرح جامع متناسبا" در مقیاسهای 000/5:1 و000/10:1 و000/20:1 بر اساس مطالعات فوق شامل موارد زیر و به تفکیک تکمیل مرحله اول بهره برداری و توسعه های بعدی تا افق طرح بعنوان سند توسعه های آتی فرودگاه .
و - 1: سطوح پروازی و حریمهای عملیاتی .
و - 2: پایانه های مسافری و بار وتسهیلات .
و - 3: سایر ساختمانها یعملیاتی ، پشتیبانی وخدماتی فرودگاه .
و - 4: شبکه های دسترسی و جابجائی مسافر ، بار و مراجعین در داخل فرودگاه ونقاط اتصالی با شبکه های حمل ونقل اطراف .
و - 5: کلیه محوطه های عمومی شامل پارکینگ های مراجعین به فرودگاه .
و - 6: شبکه های کلی تاسیسات زیربنائی شامل آبرسانی ، برق رسانی مخابرات ، فاضلاب ، گاز و غیره .
و - 7: محدوده هاس استقرار فعالیتهای بازرگانی ، تجاری ، توریستی و غیره .
ز : ارائه گزارش تفصیلی ونهایی طرح جامع .
ح : ارائه خلاصه گزارش .
ط : تهیه خلاصه گزارشات به زبان انگلیسی برای استفاده موسسه ذیصلاح بین المللی .

شرح کلی خدمات مهندسین مشاور با مجری محترم طرح درمورد بازنگری طرح جامع
- دریافت مدارک ، مستندات و یا نقطه نظرات مجری مجترم درباب موضوع فوق که توسط مهندسین شماور ایرانی و زیر نظر کمیته بازنگری طرح جامع انجام می شود.
- بررسی کنترل ومقایسه با ضوابط واستاندارهای بین المللی .
- اعلام نظر به مجری محترم طرح ( تائید ، توصیه ها ) بصورت کتبی و یا طرحهای کلی .
- حضور در بازدید و جلسات کمیته بازنگری طرح جامع حسب درخواست مجری طرح جهت مشارکت در موضوعات مربوطه .

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16902

تاریخ تصویب : 1381/11/20

تاریخ ابلاغ : 1381/12/14

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.