جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 0101/27666 9/11/1381
حضرت آیت ... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
بازگشت به نامه شماره 4520/80/1 مورخ 10/3/1380 در خصوص ( استفساریه ماده ( 8 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع ) به پیوست مصوبه جلسه مورخ 28/10/1381 محمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

شماره 57161 10/12/1381
تفسیر ماده ( 8 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع که در جلسه روز شنبه مورخ بیست وهشتم دیماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 0101/27666 مورخ 9/11/1381 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

موضوع استفساریه :
ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، استنباطات مختلفی را در دادگاهها موجب گردیده است . بعضی از محاکم مرتکبان قاچاق خارج از مبادی مذکور را تبرئه وکالای مکشوف را مسترد می نمایند و برخی از محاکم با التفات به قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی ، در هرکجای کشور که کالای قاچاق بدست آید آن را مشمول حکم قوانین قاچاق ومرتکبان را محکوم می نمایند. مستدعی است نظر تفسیری مجمع در خصوص ماده مذکور اعلام گردد.
نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام :
ماده ( 8 ) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی باشد و محدودیتی در احکام سایر قوانین قاچاق و کالا ایجاد نمی کند.
تفسیر فوق در جلسه روز شنبه مورخ بیست وهشتم دیماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/10/28
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :