جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 61760/ت 28175ه 5/12/1381

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند ( ک ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور که براساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استنادتصویبنامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، بشرح زیر جهت اجراء ابلاغ می شود:
1 - مالکیت دولت نسبت به پنجاه و پنج درصد ( 55% ) از سهام و سایر حقوق و امتیازات شرکت سهامی بیمه ایران به صورت بیست درصد ( 20% ) به صندوق بازنشستگی کشوری و بیست درصد ( 20% ) به سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موظفند اقدامات قانونی را در مورد مالکیت سهامی که طبق این تصمیم نامه به آنان واگذار شده معمول دارند.
3 - قیمت سهام واگذاری توسط کارشناس یا کارشناسان ذیربط و مرضی الطرفین تعیین خواهد شد.
4 - مهلت تعیین قیمت موضوع بند ( 3 ) این تصمیم نامه حداکثرشش ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه واگذاری تعیین می گردد.
5 - صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان موظفند پس از تعیین قطعی سهام واگذاری حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی به دستگاههای ذیربط اعلام نمایند.
6 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و دستگاههای ذیربط موظفند معادل مبالغ قیمت گذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان را که در اجرای بند ( ک ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تعیین می شود بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
7 - کلیه هزینه ها جهت انجام تشریفات انتقال موضوع این تصمیم نامه به عهده انتقال گیرندگان می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381-12-17
تاریخ ابلاغ :
1381-12-17
دستگاه اجرایی :
موضوع :