جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 61761/ت 28176ه 5/12/1381

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند ( ک ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور که بر اساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استنادتصویبنامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، بشرح زیر جهت اجراء ابلاغ می شود.
1 - مالکیت دولت نسبت به شصت درصد ( 60% ) از سهام و سایرحقوق و امتیازات بانک صادرات ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت سایرقوانین ومقررات مربوط اداره شود.
2 - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند اقدفامات قانونی را در مورد مالکیت سهامی که طبق این تصمیم نامه به آنان واگذار شده است معمول دارند.
3 - قیمت سهام وگذاری توسط کارشناس یا کارشناسان ذیربط و مرضی الطرفین تعیین خواهد شد.
4 - مهلت تعیین قیمت موضوع بند ( 3 ) این تصمیم نامه حداکثرشش ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه واگذاری تعیین می گردد.
5 - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفندپس از تعیین قیمت قطعی سهام واگذاری حداکثر ظرف پانزده روزمراتب را جهت ثبت در دفاتر قانونی به دستگاههای ذیربط اعلام نمایند.
6 - وزارت امور اقتصادی ودارایی ( خزانه داری کل کشور ) و دستگاههای ذیربط موظفند معادل مبالغ قیمت گذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی را که در اجرای بند ( ک ) تبصره ) 5 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تعیین می شود بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی منظور و اقدامات لازم رامعمول دارند.
7 - کلیه هزینه ها جهت انجام تشریفات انتقال موضوع این تصمیم نامه به عهده انتقال گیرندگان می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381-12-05
تاریخ ابلاغ :
1381-12-17
دستگاه اجرایی :
موضوع :