جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 56761/ت 27854ک 6/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 91347/42/4/1 مورخ 3/10/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 هیات وزیران و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان مازندران تصویب نمودند:
الف - روستاها ومزارع ومکانهای کیانشیان ، بازیکا ، بله سر ، گزناچال ، چمرد ، کله زمین ، شیراکنش ، وندارین ، لساکوتی ، دیارسر ، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تائید شده به مهر هیات دولت می باشد از دهستان بلده شهرستان تنکابن منتزع و به دهستان نشتارود بخش عباس آباد همین شهرستان الحاق گردد.
ب - دهستان تمشکل به مرکزیت روستای تمشکل مشتمل بر روستاها و مزارع و مکانهای تمشکل ، رودگرمحله ، فیه آباد ، سرفقیه آباد ، پلنگ آباد علیا ، بندین ، پلسرا ، توبن ، چالوه ، چکاده ، خشکبور ، دینارسرا سفیدآب ، قلعه سر ، کاظم آباد ، کنسکوه ، کوتی بازار ، گوسر ، کوله ده معلم کوه ، مکرود ، علی آباد ، عبدا ... آباد ، کوه سار ، فرط چی ، چل پآئین ، مرغداری زربال ، بندبن قلی ، سردخانه توچال ، پژوهشکده چای و گیرو مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد در تابعیت بخش عباس آباد شهرستان تنکابن ایجاد و تاسیس گردد.
پ - نام دهستان نشتارود به کترا تغییر یابد.
ت - بخش نشتا به مرکزیت شهر نشتارود از ترکیب دهستانهای تمشکل وکترا در تابعیت شهرستان تنکابن ایجاد و تاسیس گردد.
ث - خط مرزی بین دو شهرستان چالوس و تنکابن بر اساس نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد اصلاح گردد.
ج - با تصویب محدوده دهستان مندرج در بند ( ب ) این تصویبنامه چنانچه روتسا ، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی پیوست در محدود آنها ملاحظه شود و یا در آیند به وجود آید در حوزه وتابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :