جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 61765/ت 27236ک 6/12/1381

وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 22/4/1381 به استناد بندهای ( الف ) و ( ه ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - وبا رعایت تصویبنامه شماره 76305/ت 19037ه مورخ 29/10/1376 واصلاحات آن تصویب نمودند:
1 - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی در خصوص پروژه ها وطرحهای ملی که نیامزند اعتبارات از محل بودجه عمومی و یا اعتبار دستگاههای اجرائی است ، جلساتی رابا حضور دستگاههای اجرائی ذیربط برگزار و در قالب بودجه سال 1382 سازمانهای مناطق آزاد به دولت ارائه نمایند.
2 - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، پروژه ها و طرحهایی را که نیاز به اعتبارات دولتی ندارد ، اما حمایت بخش مربوط ازسرمایه گذاری در این موارد را طلب می کند ، با بخش مربوط ، نهایی کرده و به دولت گزارش لازم را ارائه دهند.
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/04/22
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :