جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 47140/ت 27651ک 6/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات وزیران در جلسه مورخ 13/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 79477/42/4/1 مورخ 2/9/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
روستای ایج مرکز دهتسان ایج از توابع بخش مرکزی شهرستان استهبان در استان فارس به شهر تبدیل و بعنوان شهر ایج شناخته شود. محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده ( 4 ) قانون یاد شده تعیین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 30/11/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/11/13
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :