جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 56763/ت 27853ک 6/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 91355/42/4/1 مورخ 3/10/1381 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان بوشهر تصویب نمودند:
1 - دهستان انارستان به مرکزیت روستای انارستان مشتمل بر روستای ومزارع و مکانهای 1 - انارستان 2 - گلستان 3 - قلعه باغ 4 - آهنجت 5 - سرچشمه 6 - موردی 7 - بهرکوه 8 - ماخو 9 - حرمی اناری 10 - سرکوه دوچاه 11 - سرکوه مغدان 12 - سرکوه 13 - کمه 14 - تل حاج نوشاد مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش جم شهرستان کنگان ایجاد و تاسیس گردد.
2 - دهستان تشان به مرکزیت روستای تشان مشتمل بر روستاها و مزارع ومکانهای 1 - تشان 2 - دره بان 3 - تنگمان ( جمال آباد ) 4 - رازیانه 5 - گندمزار 6 - خبیتو 7 - حرمیک 8 - چرموک 9 - چاله 10 - دوتوولی 11 - بیدو 12 - اسنفدیار 13 - ساختمان ناصر و حسن 14 - بنکوه مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش جم شهرستان گنکان ایجاد و تاسیس گردد.
3 - دهستان کوری به مرکزیت روستای کوری حیاتی مشتلم بر روستاها مزارع ومکانهای 1 - حسین آباد 2 - دره چاه 3 - چم چشمه 4 - باریکان 5 - تاک پوک 6 - آب گرمک 7 - کوری حیاتی 8 - پیربیراهه 9 - موردستان 10 - دوتوسوره 11 - ماآلورد 12 - کوه چر13 - بنای هادی 14 - تنگ حنا 15 - شهرخاص 16 - سمدان مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد ، در تابعیت بخش جم شهرستان کنگان ایجاد و تاسیس گردد.
4 - بخش ریز به مرکزیت روستای ریز از ترکیب دهستانهای ریز ، انارستان وتشان در تابعیت شهرستان کنگان ایجاد وتاسیس گردد.
5 - شهرستان جم به مرکزیت شهر جماز ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان بوشهرایجاد و تاسیس گردد.
الف - بخش مرکزی به مرکزیت شهر جم از ترکیب دهستانهای جم و کوری .
ب - بخش ریز.
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/1381 به تاییدمقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :