جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 875/ت 25607ک 6/12/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 83499/42/1 مورخ 23/8/1380 وزارت کشور و بارعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1381 و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - اصلاحات تقسیماتی زیر در استان همدان تصویب نمودند:
1 - مرز بین دهستانهای جوزان و موزاران با دهستانهای کمازان علیا وکمازان سفلی طبق نقشه 250000/1 ضمیمه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد ، اصلاح و تعیین می گردد.
2 - بخش زند به مرکزیت روستای زنگنه علیا را از ترکیب دهستانهای کمازان علیا ، کمازان وسطی وکمازان سفلی در تابعیت شهرستان ملایر در استان همدان ایجاد و تاسیس گردد.
این تصویبنامه در تاریخ 3/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16904
تاریخ تصویب :
1381/11/27
تاریخ ابلاغ :
1381/12/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :