جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


رای شماره: 114 - 12/12/1353

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
لزوم اخذ عوارض درکشتاگاههای کشور قبل ازکشتاردامها که در ماده 5 تصویبنامه مورخ 10/7/43 هیئت وزیران قیدگردیده ودرتبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 43 ادامه اجراءآن تصویبنامه پیش بینی شده ومقررات تصویبنامه مزبوردرماده 15 مکررقانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیزمندرج است قانونا مانع ازآن نیست که عوارض مزبوردرصورتی که قبلا درکشتارگاهها وصول نشده باشدبعدامورد مطالبه قرارگیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می گرددمنع قانونی ندارد.
این نظریه بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.

* سابقه *
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای سیدداودزرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریزبه پیوست لایحه شماره 590-20/9/46خویش رونوشت احکام فرجامی موجوددرپرونده های 8/4253ح و4100/2ح و4137/25ح شعبه پنجم ودهم دیوان عالی کشورراارسال و اعلام نموده که بشرح احکام فرجامی دعاوی هرسه پرونده نظیریکدیگربوده است .
شعبه پنجم دیوان عالی کشوراحکام صادره ازدادگاه استان آذربایجان شرقی رانقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیرراابرام نموده وبااین کیفیت درموضوع واحدازدوشعبه دیوان کشوردونظرمخالف اظهارشده است وباجلب توجه جنابعالی به این نکته مستندابه ماده واحده قانون وحدت رویه تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است .
لایحه آقای زرین سرای رابرای رسیدگی ارجاع فرموده اند.
ازنظراهمیت موضوع مقتضی بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود.لذاسوابق فرجامی ازبایگانی حقوقی دیوان عالی کشورمطالبه گردید آقای مدیربایگانی حقوقی نیزپرونده های کلاسه 4253/8و4100/2و4137/25 راپیوست کرده اندوپرونده 4253/8و4100/2ح درشعبه پنجم دیوان عالی کشور موردرسیدگی فرجامی قرارگرفته است وپرونده 4137/25ح درشعبه دهم این دیوان .
اینک باملاحظه سوابق فرجامی مراتب به استحضارمی رسد:
بموجب دادخواست های فرجامی که کلاسه های آن فوقامذکورگردیدآقای سیدداودزرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریزباوکالت ازآقایان شیخ حسن نجمی وحسین عدادی وحسن کاظم زاده قصابان مقیم تبریزازاحکام صادره ازشعبه اول دادگاه استان آذربایجان شرقی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است .
احکام پژوهشی که ازآنهاتقاضای رسیدگی فرجامی شده هرسه فقره مشابه یکدیگرندوخلاصه هردعوی این است که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی با وکالت آقای مرتضوی وکیل دادگستری مقیم تبریزمستندابه مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریزعلیه هریک ازسه نفرآقایان فوق (فرجامخواهان )نسبت به عوارض ذبح مستندابه ماده 5ازتصویب نامه شماره 11990-6/1/42اقامه دعوی نموده است وعوارض رامطالبه کرده ،برای مزیداستحضارعالی ماده 5از تصویب نامه هیئت وزیران عیناذکرمی شود:
ماده 5- سازمان جنگلبانی موظف است بمنظورتامین هزینه های حفاظت وبررسی واحیاءوتوسعه مراتع وایجادآبشخوارواحداث راه وحصاروپناهگاه درمراتع ملی شده عوارض زیررادرکشتارگاههای کشورقبل ازکشتاردریافت دارد.
برای هرگوسفندومیش ویابره وبزوبزغاله 12ریال
برای هرگاووگاومیش وگوساله 25ریال
برای هرنفرشتر 30ریال
تبصره - سازمان جنگلبانی می تواندعوارض فوق رادرکشتارگاههابه عهده ماموران دامپزشکی یادارائی یاشهرداری که درکشتارگاههاانجام وظیفه می نمایندمحول نمایندوماموران مزبورمکلفندطبق درخواست سازمان جنگلها نسبت به وصول این عوارض اقدام وهمه روزه درآمدهمان روزرابه حساب جنگلبانی دربانکهائی که معرفی خواهندشده بریزند.دادگاه استان مستندبه صورت مستخرجه ازدفترکشتارگاه مبنی برتعداداحشام ذبح شده دعوی سر جنگلداری راثابت دانسته وآقایان مزبوررابه پرداخت مبالغی به نسبت تعداداحشام ذبح شده محکوم نموده است .
براثرفرجامخواهی ازاحکام مزبورپرونده هابه دیوان عالی کشورواصل گردیده است .دوپرونده 410/2و4253/8درشعبه پنجم موردرسیدگی فرجامی قرارگرفته واین شعبه بشرح احکام مضبوط دراین دوپرونده باتوجه به اینکه درتصویب نامه ذکرشده که این عوارض قبل ازکشتارروزانه بایددریافت گردد وازطرف دادگاه پژوهشی به این قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان رانقض نموده است ولی شعبه دهم دیوان عالی کشورحکم پژوهشی راابرام کرده باتوجه به نقض وابرام دادنامه هاکه موضوع آن واحداست دردوشعبه دیوان عالی کشور بنظرمی رسدکه دونظریه مختلف درموضوع واحددراین دوشعبه اظهارشده است لذامی توان به استنادماده واحده وحدت رویه موضوع راقابل طرح درهیئت محترم عمومی دیوان عالی کشوردانست .
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه دوازدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای ناصریگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشورو جنابان آقایان وروسامستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی براینکه عوارض موضوع ماده 5 تصویبنامه موردبحث طلب دولت است وبرفرض قبل ازاقدام به کشتاردامهاوصول نشده باشداقامه دعوی مدنی برای وصول این قبیل عوارض منع قانونی ندارد.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1354 صفحه 1 تا3 بخش رویه قضایی
نقل ازشماره 8862-19/3/53 روزنامه رسمی
شماره 30174 5/3/1354
4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
114
تاریخ تصویب :
1353/12/12
تاریخ ابلاغ :
1353/03/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :