جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 79 - 17/4/1365

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون دعوی خلع ید و قلع مستحدثات ، دعوای مستقلی است که باید طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اقامه شود، صدور حکم از ناحیه رئیس دادگستری به خلع ید و قلع مستحدثات در ضمن رسیدگی به دعوای جزائی ، بر حسب ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی ، بر خلاف موازین قانونی منصوص وماده مزبور بوده و تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
79
تاریخ تصویب :
1365/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :