جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 11 -13/2/1366

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه صلح که شخصی را بعنوان نماینده بنیاد مستضعفان (خوانده ) بدون ارائه معرفی نامه رسمی دایر بر نمایندگی وی ، پذیرفته مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1366/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :