جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 122 - 3/8/1367

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به اینکه طبق بند 6 ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد باخود اوست ، اخطار رفع نقص مدیر دفتردادگاه به وکیل خواهان برای تهیه و تقدیم فتوکپی مصدق اوراق ... خارج از وظیفه او بوده است . وقرار رد دادخواست صادره صحیح نبوده و تائید آن از طرف رئیس دادگاه صلح تخلف است . و اگر دادگاه برای تقسیم اموال صورت ریز آن را ضروری می دانست ، می بایست بعد ازخواستن پرونده استنادی وکیل خواهان ، عندالضروره در جلسه دادگاه به او اعلام کند که صورت اموال را ارائه نماید.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
122
تاریخ تصویب :
1367/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :