جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 179 - 23/8/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
در پرونده مدنی دادگاه صلح مستقل عدم تنظیم صورت جلسه در تاریخ مقرر، و صدور رای در وقت فوق العاده و ثبت لایحه خواهان بعد از حلول جلسه مقرر ، خلاف اصول مسلم دادرسی وتخلف است ، خصوصا" که طرفین تقاضای جلسه فوق العاده نکرده اند.
در پرونده دیگر نیز هکذا به ترتیب مذکوردرفوق رای داده ، گذشته از آنکه ترتیبات قانونی رسیدگی را رعایت نکرده ، با صدورقرارعدم استماع دعوی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی مدنی که ارتباطی به موضوع نداشته ، مصرحات مواد 582و583 را که در ارتباط با طرح دعوای ثالث بعد از صدور حکم و توجه زیان از آن بابت است ، نادیده گرفته و مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
179
تاریخ تصویب :
1368/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :