جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 240 - 9/10/1368

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
از مواد 144 و 159 و 342 قانون آئین دادرسی مدنی و دادرسی نخستین مذکور در باب سوم همین قانون و سایر عمومات قانونی مستفاد این است که دادگاه صلح فارغ از رعایت تشریفات قانونی نیست و اقدام دادگاه صلح در موارد عدیده ، چه ازلحاظ عدم رعایت تشریفات دادرسی و چه از باب ماهیتی با معیارهای قانونی موافقتی نداشته ، و مدافعات دادرس دادگاه به اینکه علم دستگاه استخدام کننده را برای تصدی شغل قضا ملاک رفع مسئولیت خود ضمنا" قلمداد نموده ، نه مفید است و نه موثر در مقام .زیرا قبول هر مسئولیتی ملازمه با انجام وظیفه صحیح دارد. لذا تخلفات عدیده نامبرده محرز است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1368/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :