جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.دادنامه شماره : 33-32- 8/3/1369

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
صدور رای بر برائت خواندگان و بطلان دعوی مدعی از طرف رئیس و مستشار دادگاه عمومی حقوقی ، به عنوان خیاری بودن معامله و مقید بودن انجام تعهد به مدت یکسال ، مغایر با مفاد اسنادمدرکیه می باشد. با توجه به اینکه درماده 396 قانون مدنی انواع خیارات احصاء شده ، و هیچیک منطبق با مندرجات قرارداد تنظیمی بین طرفین نیست ، رای مزبور برخلاف قانون صادر شده ، و چون از تاریخ جلسه دادرسی تا زمان صدور رای (حدودسه ماه ) در پرونده اقدام قانونی بعمل نیامده و جلسه بی جهت به وقت دیگر موکول شده ، تخلف آنان طبق ماده 7و20 نظامنامه محرز است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33
تاریخ تصویب :
1369/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :