جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 75 - 14/5/1369

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
دفاع دادرس دادگاه صلح حاکی است که نامه نمایندگی نماینده اداره خواهان در لف پرونده موجود بوده ، و نمایندگی او ازخواهان محل تردید نبوده است ، و خوانده نیز به سمت او ایرادی نکرده لذا با ملاحظه فتوکپی نامه اداره خواهان دایر بر نمایندگی تقدیم کننده دادخواست ، نمی توان او را متخلف دانست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
75
تاریخ تصویب :
1369/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :