جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 80 - 9/3/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گزارش تخلف اینست که رئیس دادگستری (رئیس دادگاه حقوقی یک ) در کلیه پرونده ها بدون رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ، بجای ابراز نظریه و ارسال آنها به دیوان عالی کشور، به صدور رای مبادرت ورزیده است .
هرچند دفاع او اینست که تا صدور رای شماره 506 - 27/9/66 هئیت عمومی دیوانعالی کشور که آراء صادره از ناحیه وی مقدم برآن است رویه تصمیمات محاکم نسبت به امر مذکور متفاوت بوده است .
با انصراف از اینکه روش و رویه خاص با توجه به صراحت قانونی که مغایر چنین سلیقه ای است نمی تواند و نباید وجود داشته باشد، اعمال آن نیز رافع مسئولیت قانونی نخواهد بود.
علی هذا با عنایت به صراحت ماده 14 مزبور تخلفات نامبرده محرز و مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1372/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :