جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 107 - 29/3/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
چون دادخواست خواهان با توضیحی که در آن داده برای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی زمین بوده ، و شخص ثالث به وکالت ازاو قولنامه تنظیم کرده است لذا صدور حکم ازطرف دادرس دادگاه حقوقی 2 به الزام شخص ثالث به تنظیم سند رسمی برخلاف قانون بوده وتخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
107
تاریخ تصویب :
1372/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :