جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 178 - 5/7/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل که جلسه دادگاه را یک روز قبل از موعد معین تشکیل داده و موجب تضییع حق خواهان شده ،تخلف ازمقررات قانونی کرده است .
رای صادره نیز مغشوش و خالی از استحکام و فاقد مبانی استدلال بوده و غیر مفهوم است .
لذا قاضی مزبور که در لایحه دفاعیه خود اصولا" نسبت به اصل ادعانامه جواب نداده و جملاتی غیر مربوط نوشته ، طبق ماده واحده مصوب 1306 هئیت وزرا مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
178
تاریخ تصویب :
1372/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :