جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 185 - 183 - 17/7/1372

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
مستند مالکیت خوانده وکالت نامه عادی است که خواهان به ثالث برای فروش قطعات زمین خود داده است .
گرچه چنین وکالتی از طرف خواهان تکذیب شده ولی بر فرض صحت ، ثالث اظهار داشته که زمینی نفروخته و خوانده را برده تا با خواهان مذاکره کنند.
با توجه به اینکه خواهان فروش زمین را به خوانده انکارنموده و دلیل شرعی و مستند قانونی نیز خوانده ارائه نکرده است .
دادرس دادگاه حقوقی 2 که تصرفات خوانده را در زمین مورد بحث مجاز دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در دعوی خلع ید و قلع بنا صادر کرده ، برخلاف موازین قانونی رفتار و تخلف کرده است .
دادرس دادگاه حقوقی یک هم که حکم مزبور را تایید نموده متخلف است .
مشاور دادگاه حقوقی یک که در رای شرکت نداشته ، قابل تعقیب انتظامی نیست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
185
تاریخ تصویب :
1372/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :