جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 103 - 29/6/1373

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مواد 1258 و 1259 و1261 قانون مدنی درباب ادله اثبات دعوی و اقرار و شرایط آن و مواد 1285 و 1286 قانون مرقوم و مواد مندرج در جلد سوم کتاب دوم همین قانون و سایر عمومات قانونی و ملاحظه دفاع دادرس دادگاه حقوقی یک ، بنظر تخلف مسلم و محقق است زیرا، مدافعات قاضی مورد تعقیب با بحث و تحلیل مواد قانونی واعتبار اسناد رسمی در معاملات راجع به مال غیرمنقول ، و قابل انکار و تردید بودن اسناد عادی ، و لزوم رعایت مسئله در حفظ نظم عمومی ،و احتمال تضییع حقوق دولت و اشخاص ثالث با اشاره به مقررات مالیاتی ولغو مالکیت اراضی و قانون اصلاحات ارضی ، و وجود اشکال در صدور حکم خلع ید از لحاظ عدم امکان تعیین مشخصات و مختصات ملک فروخته شده و سایر مسایل از این قبیل صورت گرفته که نسبت به مانحن فیه نه مدلل و نه موجه است و نه مفید و موثر در مقام .
علی هذا با تائید نظریه و کیفرخواست دادسرای انتظامی وقوع تخلف از ناحیه نامبرده (مبنی بر رد دعوی خواهان با وجود اقرار صریح خوانده به انجام معامله بین طرفین ) مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
103
تاریخ تصویب :
1373/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :