جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 68 - 18/5/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
گزارش تخلف علیه دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل اینست :
اولا" دادرس دادگاه چنانچه قرارکارشناسی صادره ازسوی دادرس قبلی را موثر در مقام نمی دانست می بایست از قرار صادره عدول نماید که چنین نکرده است .
ثانیا" گرچه خوانده دعوی قراردادی ابراز نموده که حاکی از فروش ملک مورد اختلاف از طرف تعدادی از وراث خواهانها است . لکن قرارداد تنظیمی وقتی نسبت به سایر وراث و سهم آنان تسری پیدا می کرد که یا به فروشندگان تفویض وکالت کرده یا معامله را تنفیذ می نمودند.
بنابراین قرارداد ابرازی نسبت به وراثی که قرارداد را امضاء نکرده اند غیرنافذ بوده و مالکیت آنان در ملک متنازع فیه استقرار داشته ، و این امر با بداهت تمام از مقررات ماده 247 قانون مدنی احراز می شود. و بهمین دلیل دادرس قبلی قرارکارشناسی بمنظورتعیین اجرت المثل سهم آنان صادر کرده بود. بنابراین رای صادره بر رد دعوی خواهانها مخدوش و بر خلاف حق بوده وتخلف است .
نظر به گزارش امر، تخلف دادرس مزبور که ضمنا" مصون ازدفاع و تعرض قاضی امر مانده ، بنظر دادگاه مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
68
تاریخ تصویب :
1374/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :