جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 146 - 8/9/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
مدافعات رئیس دادگاه حقوقی یک (رئیس دادگستری ) درقبال گزارش تخلف وارد نیست .
زیرا اولا" وجود مشکلات خدمتی وتراکم امور الزاما" مانع دقت و رافع مسئولیت نیست .
ثانیا" دادگاهی که با اشاره به مواد 589 و 298 قانون آئین دادرسی مدنی ، به صدور قرار تامین و یا رد دعوی اقدام می نماید حداقل باید به متن مواد مذکور که به آنها اشاره نیز نموده توجه داشته باشد.
با وجود اینکه معترض ثالث دادخواست خودرا مسترد داشته نه دعوی را، اقدام دادگاه به رد دعوی به اتکای ماده 298 و صدور قرار تاخیر و توقف اجرای حکم بدون اخذ تامین تخلف از مقررات قانونی است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
146
تاریخ تصویب :
1374/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :