جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 202 - 9/10/1375

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
رئیس دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به پرونده امر، پس ازاسترداد قسمتی از دعوی به وسیله احداز خواهانها، می بایست برحسب ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نماید.
محکومیت خوانده آنهم بدون توجه به مدت تصرف او و عدم تحقیق در این مورد نیز تخلف از ماده 328 همین قانون بوده و تخلف وی مسلم است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
202
تاریخ تصویب :
1375/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :