جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 116-20/5/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به مفاد ماده 117و171 قانون آئین دادرسی مدنی ، تخلف انتظامی رئیس دادگاه عمومی در پذیرش تغییرخواسته و نحوه اقامه دعوی از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی ، ودر صدورحکم نسبت به خوانده حاضر در دادگاه ، با اینکه تعدادی از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نبوده ، و دادگاه موظف بود صدور حکم را تا حضور مجدد آنان یا استنکافشان از حضور، به تاخیر اندازدتخلفش درموارد فوق محرز است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
116
تاریخ تصویب :
1376/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :