جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 16 و 15 - 8/2/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مواد 85 و127 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادرس دادگاه حقوقی 2 مستقل در نحوه رسیدگی به اعتراض خواهان نسبت به قرار رد دادخواست صادره از دفترمتعاقب اخطار رفع نقص ، و عدم رفع نواقص اعلام شده (قید کرده اقدامی ندارد سپس در تاریخ متاخر دستور احضار خواهان را صادر و تجدید جلسات می نماید) و در تجدید بیمورد جلسات دادگاه در این باره ، و رئیس دادگاه نیز در ورود به رسیدگی ماهوی بدون تعیین تکلیف قرار رد دادخواست مزبور، مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
16
تاریخ تصویب :
1376/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :