جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 27 - 15/2/1376

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
به مستفاد از ماده 170 قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 134 قانون آئین دادرسی مدنی :
دادرس دادگاه عمومی در عدم رعایت نظم و ترتیب در انجام وظایف قانونی و در عدم تعیین تکلیف پرونده های تحت رسیدگی خود پس از صورتجلسه دادگاه ، و همراه بردن بعضی از پرونده ها پس ازانتقال از آن شهر، مرتکب تخلفات عدیده شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
27
تاریخ تصویب :
1376/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :