جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 89 - 88 - 29/5/1374

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
عمده مدافعات رئیس شعبه دادگاه حقوقی 2 اینست که بعلت تراکم امور، ظهور اشتباه در رسیدگی و اتخاذ تصمیمات قضایی متصوراست . اما بااستنباط و استنتاج از ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی که اشتباهات مندرج در دادنامه مورد بحث در عداد اشتباهاتی بوده که با تقاضای اصحاب دعوی به استناد ماده مرقومه قابل تصحیح بوده . چون چنین تقاضایی بعمل نیامده ، دادگاه فارغ از انجام این وظیفه بوده است .
در مدافعات رئیس شعبه دادگاه حقوقی یک نیز اعلام شده که اولا" مورد از موارد اصلاح حکم بوده و در اجرای ماده 189 مزبوردرصلاحیت دادگاه بدوی است و دادگاه تجدیدنظر در این خصوص تکلیفی نداشته است .
ثانیا" دادگاه تجدیدنظر صرفا" به ادعای تجدیدنظرخواه رسیدگی می کند که چون دادگاه تجدیدنظر اصلاح کننده حکم بدوی نبوده مرتکب تخلف نشده ا ست .
بنظر این دادگاه با ملاحظه دادنامه تجدیدنظر دایر بر تائید حکم بدوی ، با توجه به اینکه اصولا" تقاضایی در خصوص وجود اشتباه ( قید وکیل خواندگان درردیف اصیل ) بوسیله اصحاب دعوی بعمل نیامده و دادسرای انتظامی نیز از لحاظ رسیدگی ماهیتی و انطباق خواسته با قوانین ایرادی به تصمیمات و احکام صادره وارد نساخته واصولا" تاثیر احرای حکم نیز تنها بر محکوم علیهم که وکیل از آن مستثنی است مترتب می باشد، این دادگاه تخلفی را که بار مسئولیت انتظامی داشته باشد احراز نمی کند و بر این اساس برائت قضات امر صادر و اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
89
تاریخ تصویب :
1374/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :