جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 294 - 293 - 16/11/1369

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
با ملاحظه مدافعات رئیس و مستشار دادگاه عمومی حقوقی ، به خلاصه اینکه اولا" با توجه به اولین دستور قضائی و آخرین آن عملشان با انطباق به ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرورزمان شده است .
ثانیا" با توجه به مواد قانون انحصار وراثت مصوب 1309و مواد 360 و371 و 374 قانون امورحسبی ، مداخله در ماترک متوفی ، احتیاج به تحصیل گواهی انحصار وراثت و ابراز آن دارد.
اگر استنباط دادسرای انتظامی از ماده 297 قانون آئین دادرسی مدنی اینست که بعدازتوقیف دادرسی که بموجب ماده 290 قانون مرقوم بعمل می آید، و صدوراخطار و ابلاغ به ورثه متوفایی که اعلام فوت او شده ، دادگاه را مکلف به خروج دادرسی از توقیف می نماید چنین استنباطی با مقررات و عمل متداول دادگاهها مغایر است . ورای شماره 264 صفحه 121 کتاب موازین قضائی به این عبارات (ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه رسیدگی به دعوائی که بواسطه فوت معترض بر حکم غیابی توقیف ، و به معرفی معترض علیه یکنفر را به وراثت از متوفی ، جریان یافته و منتهی به تائید حکم غیابی شده وارد است . زیرا فوت احداز طرفین دعوی درهر مرحله چنانچه ماده 290 آئین دادرسی مدنی مقرر داشته ، موجب توقیف محاکمه است وقبول شخص معرفی شده ازطرف دعوی ، به قائم مقامی قانونی با احتمال وجود وراث دیگر، و عدم انحصار وراثت به او ، صورت قانونی نداشته ، چه با احتمال وجود وراث دیگر ، مقتضای تائید حکم ، شمول آن نسبت به سایر وراث هم بوده است ...)
لذا عدم ابراز گواهی انحصار وراثت از موجباتی بوده که مانع خروج توقیف دادرسی و ادامه رسیدگی شده است .
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ،موضوع تعقیب انتظامی آنان را از شمول مرور زمان خارج می داند. و در مورد اعلام تخلف نظربه مدافعات آنان و عنایت به مدلول ماده 297 مزبور و اینکه بهرحال معرفی ورثه خواهان بوسیله طرف مقابل الزامی بوده ، و وراثت باید مستند باشد، و در اینمورد ورثه باحکم گواهی انحصار وراثت معرفی نشده اند، لذا نمی توان اقدام دادگاه را تخلف دانست .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی (جلددوم ) تالیف احمدکریم زاده
ناشر: روزنامه رسمی کشور، چاپ اول سال 1378

141

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
294
تاریخ تصویب :
1369/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :